Vilkår Og Betingelser

Prisstruktur

Hvis billetprisen overstiger DKK 0, bliver der pålagt et billetgebyr på DKK 3,75 per billet (inkl. moms) og dertil 3,75% (inkl. moms) af den samlede pris. Arrangøren kan vælge, om billetgebyret inkluderes i billetprisen eller lægges ovenpå billetprisen i form af et billetgebyr.Generelle Forretningsbetingelser for Arrangører

Ticketbutler er en online handelsplatform, som formidler billetter og associerede ydelser. Eventarrangører fremviser herigennem arrangementer og kan sælge billetter mv. til arrangementerne.

Disse generelle betingelser er gældende mellem Ticketbutler og dennes eventarrangører. Ingen andre betingelser er gældende for dette forhold med mindre andet er aftalt på skrift af en autoriseret repræsentant fra Ticketbutler.

1. Definitioner.

'Ticketbutler' repræsenterer Ticketbutler IVS, som er en dansk registreret virksomhed (CVR nr: 38404687) med adresse på Esplanaden 7, 1263 København K, Danmark. “Arrangør” repræsenterer en person eller en juridisk enhed som benytter Ticketbutlers services med hensigt på at fremvise arrangementer og sælge billetter til arrangementer såvel som associerede produkter/services. “Aftalen” repræsenterer aftalen indgået mellem Ticketbutler og arrangøren angående leverancen af Ticketbutlers services til arrangøren, hvor disse betingelser er gældende. “Ticketbutler services” repræsenterer de services Ticketbutler leverer til arrangøren i overensstemmelse med aftalen og disse betingelser inklusiv, men ikke begrænset til, Ticketbutler platformen på dennes hjemmeside(r), domæne(r) og mobile applikation(er).

2. Opkrævning af betalinger.

Ticketbutler vil modtage betalinger fra kunder inklusiv moms og gebyrer på vegne af arrangøren. Hvis billetprisen overstiger DKK 0, vil Ticketbutler opkræve et gebyr på DKK 3,75 per billet (inkl. moms) og dertil 3,75% (inkl. moms) af den samlede pris. Betalingen vil blive opkrævet direkte efter billetten og/eller associerede produkter/services er leveret til kunden inklusiv elektronisk levering. Har arrangøren valgt at få sin omsætning udbetalt løbende inden arrangementet gennem Stripe-løsningen, vil Stripe opkræve et gebyr. De aktuelle Stripe-gebyrer kan findes på denne side

3. Udbetaling til arrangør.

Har arrangøren ikke valgt at få sin omsætning udbetalt løbende inden arrangementet gennem Stripe-løsningen, er det nødvendigt at Ticketbutler har muligheden for at kunne refundere billetprisen til køberen hvis det pågældende arrangement er aflyst. Derfor vil Ticketbutler udbetale billetomsætningen til arrangøren efter arrangementet er afholdt. Udbetalingen vil ske inden for 14 kalenderdage efter datoen for arrangementet, under forudsætning af at arrangør har leveret de nødvendige bankoplysninger til at gennemgøre transaktionen. Dog bestræber Ticketbutler sig på, at pengene overføres inden for 3 arbejdsdage efter arrangementets afslutning. En rente på 3,0% bliver pålagt ved for sent overførte udbetalinger. Billetomsætningen bliver udbetalt til den af arrangøren specificeret konto på Ticketbutler platformen; til denne udbetaling associerede gebyrer og lignende bliver fratrukket billetomsætningen og betalt af arrangøren.

4. Databehandler og -ejer forhold.

Al teknisk information og data vedrørende Ticketbutler services er Ticketbutlers ejendom inklusiv data genereret på baggrund af en brugers interaktion med Ticketbutler Services. Al data leveret af arrangøren eller indsamlet i forbindelse med et arrangement, er arrangørens ejendom. Hvis brugeren allerede har eller opretter en profil deler Ticketbutler ejerskab af denne data.

Arrangøren kan forespørge sine billetkøbere, registranter og/eller donorer om yderligere data under købet, registreringen og/eller donationen. Denne må dog ikke være obligatorisk indsamlet hvis dataen omhandler etnicitet, politisk overbevisning, religion, sexuelle præferencer, filosofiske overbevisning eller foreningsmedlemskaber medmindre andet er aftalt med Ticketbutler.

Ticketbutler sætter en standard behandleraftale (DPA) til rådighed, som del af denne kontrakt. Ønsker arrangøren at benytte egen behandleraftale, skal denne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter godkendelse af denne kontrakt og underskrives af Ticketbutler med en frist på 10 arbejdsdage. Hvis Ticketbutler ikke har modtaget og kvitteret for en tilsendt behandleraftale inden for 5 arbejdsdage fra denne kontrakts underskrivelse, er Ticketbutlers standard behandleraftale gældende. Ønsker arrangøren at starte billetsalget/registreringen inden Ticketbutler har underskrevet arrangørens egen behandleraftale, er Ticketbutlers standard behandleraftale gældende. Efter arrangørens egen behandleraftale er underskrevet, er denne gældende med tilbagevirkende kraft til billetsalgets/registreringens påbegyndelse. Hvis Ticketbutler ikke kan godkende arrangørens egen behandleraftale er Ticketbutlers standard behandleraftale gældende.

5. Data og interlektuelle rettigheder.

Alle intellektuelle rettigheder i forbindelse med Ticketbutler services er Ticketbutlers ejendom inklusiv men ikke begrænset til alle rettigheder associeret med Ticketbutler hjemmeside(r) og app og Ticketbutler varemærke.

6. Brug af Ticketbutler services.

Ticketbutler bevilliger arrangøren en ikke-eksklusiv, ikke uigenkaldelig, begrænset rettighed til at tilgå og bruge Ticketbutler services med henblik på registrering af gæster til arrangementer og fremvisning af billetter til arrangementer som vel associerede produkter og services.

7. Arrangørs ansvar.

I kraft af at arrangøren er data-ejer forudsætter Ticketbutler at arrangøren overholder gældende datalovgivning inklusiv GDPR. Det er arrangørens ansvar at formidle korrekt, præcis, opdateret og relevant information om sine events, billetter, priser, betingelser, associerede produkter/services osv. via Ticketbutler services. Arrangøren forpligter sig til at de opslåede arrangementer gennem Ticketbutler services og gennemførslen af arrangementerne imødekommer gældende love, regler og regulationer, og alle produkter og services beskrevet på opslåede arrangementssider er leveret på en tilfredsstillende måde.

8. Refunderinger og reklamationer.

Da alle transaktioner er mellem arrangøren og dens respektive kunde(r) beder Ticketbutler alle kunder at henvende sig til den respektive arrangør ved henvendelser omkring refunderinger eller reklamationer. Arrangøren indvilliger i at overholde en refunderings-, klage- og reklamationspolitik i overensstemmelse med gældende love og generelle standarder. Ticketbutler må efter eget skøn forsøge at optræde som mægler vedrørende refunderinger, klager og reklamationer; dog vil Ticketbutler intet ansvar have for en arrangørs uhensigtsmæssige adfærd i forbindelse med refunderinger, reklamationer og klager. Arrangøren indvilliger i at forsvare og holde Ticketbutler, dets associerede selskaber og agenter skadesløs fra og mod alle erstatningskrav og udgifter inklusiv udgifter til advokater opstået fra eller relateret til transaktioner mellem kunder eller brugerer og arrangøren gennem Ticketbutler services.

9. Erstatningskrav fra arrangøren.

Alle erstatningskrav fra arrangøren mod Ticketbutler skal formidles skriftlig for at være gyldig. Erstatningskrav for tab eller skader mod Ticketbutler skal fremlægges senest 30 kalenderdage efter arrangøren er blevet opmærksom eller skulle have været blevet opmærksom på de givne tab eller skader.

10. Ansvarsbegræsning.

Ticketbutler kan kun gøres ansvarlig for tab eller skader ved udvisning af grov uagtsomhed eller uhensigtsmæssig hensigt af Ticketbutler. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller skader. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader opstået fra arrangørens afvigelser fra Ticketbutlers instruktioner eller vejledning i brugen af Ticketbutler services.

11. Arrangørens informationer.

Arrangøren indvilliger i at Ticketbutler må lagre og bruge arrangørens kontaktinformationer til at give arrangøren relevant og af arrangøren efterspurgt information og dele arrangørens kontaktinformation med brugere og kunder. Ticketbutler må også bruge arrangørens kontaktinformationer til at bekræfte arrangørens identitet, anmode om arrangørens mening på Ticketbutlers services, udvikle nye tilbud og til markedsundersøgelse. Ticketbutler forbeholder sig retten til at videregive kontaktinformation og personlig data for at:

 1. efterleve gældende love;
 2. svare på henvendelser fra offentlige myndigheder (eller fra henvendelser fra retslige, statslige, stats-støttede eller lokale myndigheder);
 3. efterleve gældende juridiske processer eller procedurer; eller
 4. forsvare Ticketbutlers rettigheder og ejendom, Ticketbutler services og/eller andre brugere af Ticketbutler services.

12. Ansvarsfraskrivelse.

Medmindre udtrykkeligt er angivet i Aftalen eller i disse vilkår og betingelser, giver Ticketbutler ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder ingen garanti for ikke-overtrædelse eller egnethed til et bestemt formål. Ticketbutler garanterer eller garanterer ikke, at Ticketbutler Services vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at Ticketbutler Services vil medføre nogen indtjening eller fortjeneste for arrangøren.

13. Ophør af aftalen.

Ticketbutler og arrangør er berettiget til at opsige aftalen, disse betingelser og afslutte brugen af Ticketbutler servicen ved en skriftlig opsigelse med 24 timers varsel. Arrangøren er forpligtet til at betale pågældende gæld tilhørende brugen af Ticketbutler services før aftalens ophør og dertil efterkomme pågældende forpligtelser indgået med kunder inden aftalens ophør. Ticketbutler er forpligtet til at levere dele af Ticketbutler services som allerede er betalt for.

14. Ændringer i aftalen.

Ticketbutler forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse standardvilkår og Ticketbutlers privatlivspolitik. Alle ændringer vil blive offentliggjort online. Ved at fortsætte med at gøre brug af Ticketbutler Services efter ændringer af disse handelsvilkår eller privatlivspolitikken, udtrykker arrangøren sin forståelse og accept af de ændrede standardvilkår og/eller privatlivspolitik.

15. Force Majeure.

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består. Hver af parterne er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader som resultat af eksterne internetbaserede platforme eller lignende som hævder restriktioner eller forbud mod Ticketbutler eller Ticketbutler services.

16. Lovvalg og værneting.

Aftalen og disse betingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov uden hensyn til reglerne i dansk ret om lovvalg eller lovkonflikter. Eksklusivt værneting for enhver tvist skal være domstolene i Danmark.

17. Andet.

Ticketbutler kan benytte virksomheden, som arrangøren repræsenterer, som referencekunde i sin markedsføring herunder, men ikke begrænset til, brug af arrangørens logo på Ticketbutlers hjemmeside.Standardvilkår for kunder (billetkøber)

Zentropa benytter sig af et tilmeldingssystem leveret af Ticketbutler, hvor nedenstående betingelser derfor er gældende.

Zentropa
Filmbyen 22, 2650 Hvidovre,
CVR: 21515647
Tlf: +45 36 86 87 88
Email: [email protected]

Billetsystem er leveret af:
Ticketbutler IVS
Esplanaden 7
1263 København K
CVR: 38404687
Tlf: +45 89 80 12 80
Email: [email protected]

Herefter benævnt “Ticketbutler”.

1. Generelt

Ticketbutler er en online handelsplatform, som formidler billetter og associerede ydelser. Eventarrangører fremviser herigennem arrangementer og kan sælge billetter mv. til arrangementerne.

Ved din brug af Ticketbutlers website, app eller forbundne tjenesteydelser (herefter samlet: ”Ticketbutler Services”) indgår du en bindende formidlingsaftale med Ticketbutler på de betingelser, som følger af nærværende standardvilkår samt af Ticketbutler’ privatlivspolitik.

Ved at købe en billet eller anden ydelse gennem Ticketbutler Services køber du derfor din billet/ydelse direkte af arrangøren og Ticketbutler er alene formidler heraf.

I forbindelse med oprettelsen som bruger af Ticketbutler Services bekræfter du at have læst og accepteret disse betingelser samt vores privatlivspolitik, og du bekræfter samtidigt, at du er myndig og over 18 år.

Ticketbutler forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse standardvilkår og Ticketbutlers privatlivspolitik. Alle ændringer vil blive offentliggjort online. Ved at fortsætte med at gøre brug af Ticketbutler Services efter ændringer af disse handelsvilkår eller privatlivspolitikken, herunder ved køb et billetter via Ticketbutler Services, udtrykker du din forståelse og accept af de ændrede standardvilkår og/eller privatlivspolitik.

2. Bestilling og Betaling

Billetter mv. købes via Ticketbutler Services til den der angivne pris plus eventuelle gebyrer og omkostninger, som oplyses førend købet effektueres. Ved at klikke på "Køb billetter"-knappen afgiver du et ønske til Ticketbutler og eventarrangøren om at købe en eller flere billetter eller anden ydelse. Købet er imidlertid ikke endeligt afsluttet, førend du modtager en ordrebekræftelse eller den bestilte ydelse pr. e-mail. Ticketbutler forbeholder sig ret til at afvise dit køb med eller uden begrundelse.

Du kan betale med Visa, Maestro og MasterCard samt for nogle events Dankort, MobilePay og Apple Pay. Betaling kan kun ske ved online betaling via Ticketbutler Services. Ticketbutler henleder din opmærksomhed på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner i Ticketbutler Services.

Hvis billetprisen overstiger DKK 0, bliver der pålagt et billetgebyr på DKK 3,75 per billet (inkl. moms) og dertil 3,75% (inkl. moms) af den samlede pris. Arrangøren kan vælge at inkludere billetgebyret i billetprisen, hvorfor der for nogle events ikke vil blive pålagt et billetgebyr. Moms udgør 20% af billetsummen såfremt der er pålagt moms på arrangementet. Ved gratis billetter pålægges ikke billet- eller kortgebyr. Billet- og kortgebyr refunderes ikke.

Din betaling vil blive hævet fra dit betalingskort eller konto, når billetten eller anden ydelse er afsendt til dig via e-mail. Hvis betaling ikke modtages, vil billetten eller den eventuelle anden ydelse blive annulleret.

3. Levering

Levering af billet sker via e-mail afsendt af Ticketbutler i form af en PDF-fil. Levering vil ske til den e-mail, du har oplyst i forbindelse med bestillingen, og levering anses for sket, når billetten er afsendt fra Ticketbutler pr. e-mail.

4. Refundering af billetter og aflysning

Efter ”Lov om visse forbrugeraftaler” kan du have en fortrydelsesret vedr. dine køb. Vi gør opmærksom på, at din fortrydelsesret er et forhold mellem dig og arrangøren.

Billetter. Du skal være opmærksom på, at billetter i henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17” som udgangspunkt ikke er omfattet af en fortrydelsesret. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid. Vi gør særligt opmærksom på, at vi som formidler af billetten ikke hæfter for aflysninger ol.

Andre ydelser. For andre ydelser har du efter forbrugeraftaleloven ret til at fortryde dit køb inden for 14 kalenderdage uden begrundelse. Fristen beregnes forskelligt alt efter, om der er tale om køb af en vare eller køb af en tjenesteydelse. Ved køb af en vare løber fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, hvor du får varen i fysisk besiddelse. Ved køb af tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra aftalens indgåelse.

Fortrydelsesretten er betinget af, at ydelsen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til arrangøren og derefter returnere varen til samme. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også vælge at give Ticketbutler meddelelse om, at du ønsker at bruge din fortrydelsesret ved fx at udfylde denne formular, og Ticketbutler vil herefter tage kontakt til arrangøren herom.

Det fremhæves, at du har 2 års reklamationsret under købeloven vedrørende varer og 3 år vedrørende tjenesteydelser, som du har købt via Ticketbutler. Du skal imidlertid reklamere inden rimelig tid efter at du opdager en mangel.

5. Ansvarsbegrænsning

Ticketbutler har ikke mulighed for at genfremsende en billet ved bortkomst deraf. Ønske om genfremsendelse af eventuelt bortkommen billet skal ske til arrangøren.

Ticketbutler hæfter ikke og kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren, som er din direkte kontraktpart.

Ticketbutler hæfter ikke og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle krav i forbindelse med kopiering eller videresalg af billetter.

6. Lovvalg og værneting

Vores aftale reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov uden hensyn til reglerne i dansk ret om lovvalg eller lovkonflikter. Eksklusivt værneting for enhver tvist skal være domstolene i Danmark.

7. Øvrige vigtige bestemmelser

Ticketbutler tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl i Ticketbutler Services, herunder i priser og vedrørende udsolgte events.

Vi tager også forbehold om at annullere din(e) billet(ter) mod tilbagebetaling af billettens pris (billet- og kortgebyr refunderes ikke).Organiser Data Processor Agreement

This Data Processor Agreement (“DPA”) applies to Organisers using the Ticketbutler platform and require Ticketbutler to process Personal Data on their behalf as part of Organiser’s use of the Ticketbutler Services. Refer to Terms & Conditions for further information (“Generelle Forretningsbetingelser for Arrangører”). The Data Controller and the Data Processor may be referred to individually as a “Party” and collectively as the “Parties”.

Ticketbutler IVS is a company under Danish law with registered offices at:
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg
Denmark

WHEREAS

(A) Ticketbutler is the Data Processor that performs ticketing services on behalf of the Data Controller. Ticketbutler is hereafter represented as “Data Processor”.
(B) The Organiser is the Data Controller that wishes to subcontract certain Services (as defined below), which imply the processing of personal data, to the Data Processor. The Organiser is hereafter represented as “Data Controller”.
(C) The Parties seek to implement a data processing agreement that complies with the requirements of the current legal framework in relation to data processing and with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). (D) The Parties wish to lay down their rights and obligations.

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

Definitions and Interpretation
Unless otherwise defined herein, capitalized terms and expressions used in this Agreement (including the recitals hereto) shall have the following meaning:
“Agreement” means this Data Processing Agreement and all Schedules, if any.
“Confidential Information” means all information disclosed by a Party to the other Party pursuant to this Agreement which is either designated as proprietary and/or confidential, or by its nature or the nature of the circumstances surrounding disclosure, should reasonably be understood to be confidential, including (but not limited to), information on products, customer lists, price lists and financial information.
“Schedule” means a schedule to the Data Processing Agreement and which forms an integral part of the Agreement.
“Service” means ticket and registration. The Service is described more in detail in Schedule 1.
The clause headings in this Agreement are for reference purposes only and shall not be used in the interpretation thereof.

Object of this Agreement
The Data Processor shall perform the Services in accordance with the provisions of the Agreement.
Relationship between the Parties
None of the provisions of this Agreement can be interpreted as indicating the intent of the Parties to form a company, association or joint venture.

Duration and Termination
The duration of this Agreement shall be two year from the date of signature of this Agreement unless renewed before this date.
Either Party shall have the right to terminate the Agreement, partially or entirely, forthwith by sending a written notice of termination to the other Party specifying the reasons for the termination, if any of the following events occur:
the other Party materially breaches any of its obligations under this Agreement
the other Party breaches any of its obligations under this Agreement and, notwithstanding a written request from the non-breaching Party to remedy such a breach, fails to comply with such a request within a period of thirty days following such notice;
an event of force majeure prevails for a period exceeding three months; or
the other Party becomes insolvent or enters liquidation, a petition in bankruptcy is filed for it or a receiver is appointed.
Upon the termination or expiry of this Agreement, any rights and obligations of the Parties, accrued prior to the termination or expiry thereof shall continue to exist.
Upon termination or expiry of the Agreement, or at any earlier moment if the personal data are no longer relevant for the delivery of the Services, at the choice of the Data Controller, the Data Processor shall delete or return all the personal data to the Data Controller, and delete existing copies unless a law or regulation requires storage of the personal data.
The provision of articles 4, 5, and 6 of this Agreement shall survive the termination of this Agreement.

Data Protection
As the performance of the Agreement and the delivery of the Services implies the processing of personal data, the Data Controller and the Data Processor shall comply with the applicable data protection legislation and regulations.
The Data Processor shall ensure that in relation to personal data disclosed to it by, or otherwise obtained from the Data Controller, it shall act as the Data Controller’s data processor in relation to such personal data and shall therefore:
from 25 May 2018, create and maintain a record of its processing activities in relation to this Agreement; the record will be kept for seven days and hereafter deleted; the Data Processor shall make the record available to the Data Controller, any auditor appointed by it and/or the supervisory authority on first request;
not process the personal data for any purpose other than to deliver the Services and to perform its obligations under the general terms and conditions including this Agreement in accordance with the documented instructions of the Data Controller; if it cannot provide such compliance, for whatever reasons, it agrees to promptly inform the Data Controller of its inability to comply;
inform the Data Controller immediately if it believes that any instruction from the Data Controller infringes applicable data protection legislation and regulations;
not disclose the personal data to any person other than to its personnel or sub-processors as necessary to perform its obligations under the Agreement and ensure that such personnel is subject to statutory or contractual confidentiality obligations;
take appropriate technical and organizational measures against any unauthorized or unlawful processing, and to evaluate at regular intervals the adequacy of such security measures, amending these measures where necessary; these security measures are described in Appendix 1.
ensure that access, inspection, processing and provision of the personal data shall take place only in accordance with the need-to-know principle, i.e. information shall be provided only to those persons who require the personal data for their work in relation to the performance of the Services;
promptly notify the Data Controller about:
any legally binding request for disclosure of the personal data by a data subject, a judicial or regulatory authority unless otherwise prohibited, such as the obligation under criminal law to preserve the confidentiality of a judicial enquiry, and to assist the Data Controller therewith
any accidental or unauthorized access, and more in general, any unlawful processing and to assist the Data Controller therewith;
deal promptly and properly with all reasonable inquiries from the Data Controller relating to its processing of the personal data or in connection with the Agreement;
make available to the Data Controller all information necessary to demonstrate compliance with the applicable data protection legislation and regulations;
at the request and costs of the Data Controller, submit its data processing facilities for audit or control of the processing activities – in such case Ticketbutler requires up to 30 business days for preparation;
refrain from engaging another data processor without the prior written consent of the Data Controller;

Personal data processed in the context of this Agreement may not be transferred to a country outside the European Economic Area without the prior written consent of the Data Controller. If personal data processed under this Agreement is transferred from a country within the European Economic Area to a country outside the European Economic Area, the Parties shall ensure that the personal data are adequately protected. To achieve this, the Parties shall, unless agreed otherwise, rely on EU approved standard contractual clauses for the transfer of personal data.

Confidentiality
Each Party acknowledges that during this Agreement, a Party (the “receiving Party”) may become privy to Confidential Information which is disclosed by the other Party (the “disclosing Party”).
The receiving Party shall keep all Confidential Information confidential. The receiving Party shall not disclose Confidential Information to any third party, and shall not use Confidential Information for any purposes other than for the purposes of this Agreement. The receiving Party shall safeguard the Confidential Information to the same extent that it safeguards its own confidential and proprietary information and in any event with no less than a reasonable degree of protection.
Each Party agrees that before any of its subcontractors and/or agents may be given access to Confidential Information, each such subcontractor and/or agent shall agree to be bound by a confidentiality undertaking comparable to the terms of this Agreement. Notwithstanding the return of any Confidential Information, each Party and its subcontractors and/or agents will continue to hold in confidence all Confidential Information, which obligation shall survive any termination of this Agreement.
In the event the receiving Party is requested or required to disclose, by court order or regulatory decision, any of the disclosing Party’s Confidential Information, the receiving Party shall provide, to the extent permitted, the disclosing Party with prompt written notice so that the disclosing Party may seek a protective order or other appropriate remedy and/or waive compliance with the provisions of this Agreement. The receiving Party shall furnish only that portion of the Confidential Information which is legally required.
Within 20 business days following:
the termination or expiry of this Agreement or
the disclosing Party’s reasonable earlier request at any time,
the receiving Party shall destroy or return to the disclosing Party (at its option) any and all of the disclosing Party’s Confidential Information, and shall purge all copies and traces of the same from any storage location and/or media.
The confidentiality undertaking under this Article 6 shall not be applicable if the Confidential Information:
has become publicly known prior to being divulged or thereafter, but without any breach of confidentiality undertaking; or
had been legitimately obtained from a third party neither tied by an obligation of confidentiality nor professional secrecy; or
was independently created by the receiving Party without use of any Confidential Information of the disclosing Party; or
was already known or developed by the Receiving Party, as can be demonstrated by documentary evidence.

Intellectual Property Rights
The Data Processor is and shall remain the owner of any materials used or made available in the context of the delivery of the Services.
The Data Processor grants to the Data Controller a limited, personal, non-exclusive, non-transferable right to use any material provided in the context of the delivery of the Services. This license is coterminous with the Agreement.

Miscellaneous Provisions
Any amendments to this Agreement, as well as any additions or deletions, must be agreed in writing by both the Parties.
Whenever possible, the provisions of this Agreement shall be interpreted in such a manner as to be valid and enforceable under the applicable law. However, if one or more provisions of this Agreement are found to be invalid, illegal or unenforceable, in whole or in part, the remainder of that provision and of this Agreement shall remain in full force and effect as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein. Moreover, in such an event, the Parties shall amend the invalid, illegal or unenforceable provision(s) or any part thereof and/or agree on a new provision in such a way as to reflect insofar as possible the purpose of the invalid, illegal or unenforceable provision(s).
Any failure or delay by a party in exercising any right under this Agreement, any single or partial exercise of any right under this Agreement or any partial reaction or absence of reaction by a party in the event of a violation by the other party of one or more provisions of this Agreement, shall not operate or be interpreted as a waiver (either express or implied, in whole or in part) of that party’s rights under this Agreement or under the said provision(s), nor shall it preclude any further exercise of any such rights. Any waiver of a right must be express and in writing. If there has been an express written waiver of a right following a specific failure by a party, this waiver cannot be invoked by the other party in favor of a new failure, similar to the prior one, or in favor of any other kind of failure.
Applicable Law and Jurisdiction
The laws of Denmark shall apply to this Agreement.
The Courts of Denmark shall have exclusive jurisdiction with respect to all disputes arising out of or in connection with this Agreement. Attempts to solve disputes informally shall not prevent the Parties from submitting such disputes to the Courts.

List of Appendices

Appendix 1: Data Processing and Security

In addition to the information provided elsewhere in the Agreement, the Parties wish to document the following information in relation to the data processing activities:
The data processing performed by the Data Processor on behalf of the Data Controller relates to the ticketing and registration platform. The data processing activity consists of registering and handling all payment related services including chargebacks.
The categories of personal data involved are:
Contractual Data:

 • Full name
 • Email Address
 • Phone number
Additional data:
 • Information related to events booked and attended
 • Relationship to Organiser
 • Personal Data that Organiser request of its ticket buyers, registrants, and/or donors
The data subjects are the ticket buyers, registrants, and donors.
The duration of the data processing activities is set out in the Agreement.

2. Description of security measures

The Data Processor has implemented the following security measures:

 • Restrictive Access Control
 • Data segregation
 • Encrypted data storage
 • Network encryption
 • Automatic data purging

3. Appointed sub-processors

The Data Processor has appointed the following sub-processors:
QuickPay – Payment Service Processor
Clearhaus – Acquirer
NETS – Acquirer
Stripe – Acquirer and Payment Service Processor
Sentry – error logging
Nexmo – SMS service
Apple Store – app store
Google Play – app store
Cloudflare – security service
Amazon Web Services – hosting and email sending